ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
 
 
 
   

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฏหมายในวันที่ยื่นใบสมัครและยินยอมด้วยความสมัครใจในการทำข้อตกลงฉบับนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระของ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ข้าพเจ้าจะต้องยื่นใบสมัคร และชำระค่าธรรเนียมตามเงื่อนไข และจะมีผลบังคับเมื่อ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ได้รับการยอมรับแล้ว และจะมีผลให้ผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิขายสินค้าของบริษัทฯ และเข้าร่วมในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ด้วย

ข้อตกลงนี้จะมีผล 1 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ ให้การยอมรับ เว้นแต่กรณีผู้จำหน่ายต่ออายุ ก่อนถึงวันครบรอบปีที่สิ้นสุดข้อตกลง

ผู้จำหน่ายพึงเข้าใจว่าตนเอง เป็นคู่สัญญาอิสระ และไม่เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนบริษัทฯ แต่อย่างใด ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏฺิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตน ผู้จำหน่ายอิสระไม่มีอำนาจผูกมัดบริษัทฯ หรือก่อหนี้ใดๆ รวมทั้งทำสัญญานิติกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ

ผู้จำหน่ายพึงเข้าใจว่าค่าตอบแทนใดๆ ที่ผู้จำหน่ายได้รับจากบริษัทฯ มาจากการขายสินค้า และบริการแก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก จะไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการให้สปอนเซอร์ผู้จำหน่ายพึงเข้าใจด้วยว่า ผู้จำหน่ายไม่ได้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับรายได้ ผลกำไร หรือความสำเร็จที่จะได้รับ และพึงให้การรับรองได้ว่า จะไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายอื่นใดให้การรับรองเช่นว่านั้นได้

ในการเข้ามาเป็นผู้จำหน่าย และเริ่มต้นธุรกิจ ผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าใด นอกจากชำระค่าธรรเนียม การสมัครเข้าเป็นสมาชิกเท่านั้น

ผู้จำหน่ายพึงเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อนึ่งการอนุมัติให้โอนข้อตกลงนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ในการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องถึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ข้าพเจ้าจะไม่โฆษณากล่าวคำอวดอ้าง หรือคำยืนยันที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศ และจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ในลักษณะที่ชี้นำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด อันอาจก่อให้เกิดการเสียหายต่อบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและปฏิบัติตามตลอดไปทุกประการ

ผู้จำหน่ายทราบว่าตนเองมีสิทธิเลิกข้อตกลงนี้ ด้วยเหตุผลใดและเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ อนึ่งบริษัท ก็อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ในเวลาใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันที เมื่อผู้จำหน่ายทำผิดกฏระเบียบ การเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ทันทีที่มีการยกเลิกข้อตกลง ผู้จำหน่ายจะ ...
ก. สิ้นสิทธิที่จะซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในราคาผู้จำหน่าย
ข. ไม่แสดงตนเป็นผู้จำหน่ายของบริษัทฯ
ค. สิ้นสุดสิทธิทั้งหลายของการเป็นผู้จำหน่ายและการเข้ามามีส่วนร่วม และมีตำแหน่งตามผลตอบแทน ด้วยรายได้ ซึ่งรวมถึงคอมมิชชั่น ที่พึงได้รับ และรายได้ทั้งหลายอันเกิดจากการนั้น
ง. ห้ามดำเนินการทั้งหลายตามที่บริษัทฯ ระบุไว้โดยชอบ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ รวมท้ังการห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้จำหน่ายรับทราบว่าบริษัทฯ อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ คู่มือผู้จำหน่าย ราคาสินค้า สิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ/หรือ แผนการจ่ายเงินเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะมีผลบังคับให้ได้ ต่อเมื่อมีการนำการแก้ไขนั้น ไปตีพิมพ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ

สิทธิการยกเลิกสัญญา
กรุณาอธิบายถึงสิทธิการยกเลิกสัญญา ให้ลูกค้าทราบทุกคร้ัง ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 7 วัน นับต้ังแต่ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า หรือได้รับสินค้า(นับวันที่หลังสุด) ลูกค้าสามารถคืนสินค้าและยกเลิกสัญญา ได้โดยจะไม่เสียประโยชน์ใดๆ

การเปลี่ยนและคืนสินค้า
สินค้าของบริษัทฯ มีการตรวจสอบที่เข้มงวด ต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อ แต่หากเกิดกรณีสินค้ามีปัญหาสภาพไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ความบกพร่อง ตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือสัญญานี้ รวมถึงนโยบายดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

   
   

สมาชิกต้องตรวจสอบข้อมูลทุกชนิดให้ถูกต้องสมบูรณ์

สมาชิกใหม่ ที่มาฟังบรรยาย ต้องมาลงทะเบียน และลงลายมือชื่อตัวเอง พร้อมทั้งระบุชื่อผู้แนะนำ

ผู้ที่ได้รับการเชิญมาฟังบรรยายที่บริษัทฯ จัดขึ้น ต้องมีผู้แนะนำ

สมาชิกใหม่ที่ไดรับเชิญมา หาผู้แนะนำไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิก สมาชิกใหม่มีสิทธิเลือกสังกัดทีมสมาชิกท่านใดก็ได้

สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนรับฟังการบรรยายของบริษัทฯ หากไม่สมัครเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน ถือว่าสละสิทธิการแนะนำสิ้นสุดลง สมาชิกใหม่สามารถเลือกสมัครกับสมาชิกท่านใดก็ได้

สมาชิกที่ได้รับรหัสประจำตัวแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานที่สังกัดได้

สมาชิกท่านใด ปฏิบัติไม่เหมาะสม คณะกรรการบริษัทฯ มีสิทธิพิจารณากำหนดบทลงโทษได้ เช่น ถอนสิทธิการเป็นสมาชิก หรืออื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสม

หากมีปัญหาใดๆ ที่สมาชิกต้องการร้องเรียน หรือเสนอแนะให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งที่ฝ่ายจัดการประสานงานของบริษัทฯ

หากเกิดปัญหาโต้แย้งระหว่างสมาชิก ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
   
   

ขณะแนะนำสินค้าหรือแนะนำธุรกิจ ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอันดับแรก อธิบายและพูดแต่ความจริงเท่านั้น หากเกิดการร้องทุกข์ให้แก้ไขทันที

ขณะขายสินค้า ห้ามเกินจริง (เช่น ได้ผล รักษาได้ เป็นต้น )

ห้ามทำการอธิบายที่เป็นการชักจูง ให้รู้สึกหรือเก็งกำไร เช่น "กำไรแน่นอน" รายได้ เป็นต้น

ห้ามยืมชื่อคนอื่น ใช้ในการสั่งสินค้าโดยเด็ดขาด

ให้อธิบายด้วยว่า สมาชิกคือผู้ทำธุรกิจอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องในฐานะ นายจ้าง ลูกจ้าง

ขณะขายสินค้าต้องอธิบายถึงสิทธิในการยกเลิกสัญญา และในกรณีที่มีข้อร้องขอเปลี่ยนสินค้าที่ขายไปแล้วให้รีบจัดการแก้ไขโดยเร็ว

   
   
Copyright © 2013 : Bansamunprai Chaimongkol Co., Ltd. All rights reserved.